Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.07.2018

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

179,58 EUR Stosedemdesiatdeväť eur päťdesiatosem eurocentov

CARPIO - PARK

Obec Lackovce

05.06.2018

Kúpna zmluva č. 01/2018

Kúpna zmluva č. 01/2018

45 578,00 EUR Štyridsaťpäťtisícpäťstosedemdesiatosem eur

MUDr. Pavol Olach a Mgr. Lenka Olachová Burášová, rod. Burášová

Obec Lackovce

05.06.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 900,00 EUR Tritisícdeväťsto eur

Obec Lackovce

Marta Zálehová, rod. Košická a Ivana Lukáčová, rod. Zálehová

18.05.2018

Dodatok č. 3 k ZoD č. 231/02/10/HSV

Dodatok č. 3 k ZoD č. 231/02/10/HSV

56 842,18 EUR Päťdesiatšesťtisícosemstoštyridsaťdva eur osemnásť eurocentov

PEhAES,a.s

Obec Lackovce

04.05.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. MUNICIPALITY /36/2018 z Nadačného fondu Minicipality pri Nadácii SPP

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. MUNICI

8 500,00 EUR Osemtisícpäťsto eur

Nadácia SPP Nadačný fond Municipality pri Nadácii SPP

Obec Lackovce

19.04.2018

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

STOMADENT SK, a. s.

Obec Lackovce

12.04.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

ZoP/2018/148

364,58 EUR Tristošesťdesiatštyri eur päťdesiatosem eurocentov

Východoslovenská distribučná, a. s.

Obec Lackovce

27.09.2017

Sponzoroská zmluva

Sponzorská zmluva

200,00 EUR Dvesto eur

MARBER, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

04.09.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

5,00 EUR Päť eur

PROALERGO, s. r. o.

Obec Lackovce

04.09.2017

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

Zmluva o pokytovaní stravovacích služieb

2,09 EUR Dve eurá deväť eurocentov

PROALERGO, s. r. o.

Obec Lackovce

04.09.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

720,00 EUR Sedemstodvadsať eur

Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor

Obec Lackovce

12.06.2017

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

213,51 EUR Dvestotrinásť eur päťdesiatjeden centov

Obec Lackovce

CARPIO - PARK

29.05.2017

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Obec Lackovce

Jozef Gregorovič a manželka Melánia Gregorovičová, rod. Ninčáková

24.05.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

9 100,00 EUR Deväťtisícsto eur

Obec Lackovce

LOJAN EXCEL PLUS, s. r. o.

16.05.2017

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Obec Lackovce

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné - sídl. III. (filiálka Lackovce)

13.04.2017

Zmluva o dielo na vypracovanie Smernice pre verejné obstarávanie

Zmluva o dielo

150,00 EUR Stopäťdesiat eur

MOAD, s. r. o.

Obec Lackovce

24.03.2017

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Obec Lackovce

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

24.03.2017

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 280049-2017

Dohoda k blankozmenke č. 280049-2017

197 500,00 EUR stodeväťdesiatsedemtisícpäťsto eur

Obec Lackovce

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

24.03.2017

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 280030-2017

Dohoda k blankozmenke č. 280030-2017

197 500,00 EUR stodeväťdesiatsedemtisícpäťsto eur

Obec Lackovce

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

24.03.2017

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke č. 280049-2017

ZoZZP k pohľadávke z účtu č. 280049-2017

197 500,00 EUR stodeväťdesiatsedemtisícpäťsto eur

Obec Lackovce

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

24.03.2017

Mandátna zmluva č.280049/2017

Mandátna zmluva č. 280049-2017

197 500,00 EUR stodeväťdesiatsedemtisícpäťsto eur

Obec Lackovce

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

23.03.2017

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 280030-2017

ZoZZP k pohľadávke z účtu č.280030-2017

197 500,00 EUR stodeväťdesiatsedemtisícpäťsto eur

Obec Lackovce

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

23.03.2017

Úverová zmluva

Úverová zmluva č.280030-2017

197 500,00 EUR stodeväťdesiatsedemtisícpäťsto eur

Obec Lackovce

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

19.01.2017

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu č.01/2017

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu č. 01/2017

60,00 EUR Šesťdesiat eur

Obec Lackovce

ARIADNA, n. o.

03.01.2017

Zmluva o dielo o poskytnutí architektonických a inžinierskych služieb

Zmluva o dielo č.01/2017

10 000,00 EUR

H2M Ateliér s. r. o.

obec Lackovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: