Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.01.2019

Zmluva o dielo č. 4907.8061048VBA

ZoD č. 4907.8061048VBA

179 471,48 EUR Stosedemdesiatdeväťtisícštyristosedemdesiatjeden eur štyridsaťosem eurocentov

EUROVIA SK, a. s.

Obec Lackovce

08.01.2019

Zmluva o dielo

01/2019

14 976,00 EUR Štrnásťtisícdeväťstosedemdesiatšesť eur

Ateliér Urbeko s. r. o.

Obec Lackovce

23.11.2018

Kúpna zmluva 5/2018/K

Kúpna zmluva 5/2018/K

425,00 EUR Štyristodvadsaťpäť eur

Obec Lackovce

Ing. Oľga Spieweck, rodená Murgová

15.11.2018

Kúpna zmluva č. 04/2018

Kúpna zmluva č. 04/2018

11 305,00 EUR Jedenásťtisíctristopäť eur

Bc. Vratislav Gajdoš

Obec Lackovce

05.11.2018

Dohoda uzatvorená podľa §10odst. 3, ods. 9 a nasl.zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Neuvedené

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Lackovce

15.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 740/18

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lackovce

11.10.2018

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 823/163/2018/IÚ

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č.

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Lackovce

03.10.2018

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 740/18

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným ve

30 542,74 EUR Tridsaťtisícpäťstoštyridsaťdva eur sedemdesiatštyri eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lackovce

05.09.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

720,00 EUR

Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor

Obec Lackovce

04.09.2018

Zmluva o dielo č. 06/2018

Zmluva o dielo č. 06/2018

29 889,14 EUR Dvadsaťdeväťtisícosemstoosemdesiatdeväť eur štrnásť eurocentov

FERSTAV, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

27.08.2018

Kúpna zmluva č. 02/2018

Kúpna zmluva č. 02/2018

18 070,00 EUR Osemnásťtisícsedemdesiat eur

Kamil Vargha

Obec Lackovce

24.08.2018

Kúpna zmluva č. 03/2018

Kúpna zmluva č. 03/2018

18 070,00 EUR Osemnásťtisícsedemdesiat eur

Gabriela Smetanková, rod. Lukáčová

Obec Lackovce

17.08.2018

Zmluva č. 524/2018/OK

Zmluva č. 524/2018/OK

800,00 EUR Osemsto eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Lackovce

02.07.2018

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

179,58 EUR Stosedemdesiatdeväť eur päťdesiatosem eurocentov

CARPIO - PARK

Obec Lackovce

05.06.2018

Kúpna zmluva č. 01/2018

Kúpna zmluva č. 01/2018

45 578,00 EUR Štyridsaťpäťtisícpäťstosedemdesiatosem eur

MUDr. Pavol Olach a Mgr. Lenka Olachová Burášová, rod. Burášová

Obec Lackovce

05.06.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 900,00 EUR Tritisícdeväťsto eur

Obec Lackovce

Marta Zálehová, rod. Košická a Ivana Lukáčová, rod. Zálehová

18.05.2018

Dodatok č. 3 k ZoD č. 231/02/10/HSV

Dodatok č. 3 k ZoD č. 231/02/10/HSV

56 842,18 EUR Päťdesiatšesťtisícosemstoštyridsaťdva eur osemnásť eurocentov

PEhAES,a.s

Obec Lackovce

04.05.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. MUNICIPALITY /36/2018 z Nadačného fondu Minicipality pri Nadácii SPP

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. MUNICI

8 500,00 EUR Osemtisícpäťsto eur

Nadácia SPP Nadačný fond Municipality pri Nadácii SPP

Obec Lackovce

19.04.2018

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

STOMADENT SK, a. s.

Obec Lackovce

12.04.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

ZoP/2018/148

364,58 EUR Tristošesťdesiatštyri eur päťdesiatosem eurocentov

Východoslovenská distribučná, a. s.

Obec Lackovce

27.09.2017

Sponzoroská zmluva

Sponzorská zmluva

200,00 EUR Dvesto eur

MARBER, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

04.09.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

5,00 EUR Päť eur

PROALERGO, s. r. o.

Obec Lackovce

04.09.2017

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

Zmluva o pokytovaní stravovacích služieb

2,09 EUR Dve eurá deväť eurocentov

PROALERGO, s. r. o.

Obec Lackovce

04.09.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

720,00 EUR Sedemstodvadsať eur

Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor

Obec Lackovce

12.06.2017

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

213,51 EUR Dvestotrinásť eur päťdesiatjeden centov

Obec Lackovce

CARPIO - PARK

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: