Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.05.2019

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použit

180,00 EUR Stoosemdesiat eur

Ľubomír Ludvik WINDOORS

Obec Lackovce

09.05.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združe

0,00 EUR

NATUR-PACK, a. s.

Obec Lackovce

09.05.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

550,00 EUR Päťstopäťdesiat eur

Štramáci z Jasenova, Ing. Ján Katkovčin

Obec Lackovce

23.04.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku MUNICIPALITY č, 34/2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku MUNICIPAL

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Obec Lackovce

Nadácia SPP

28.02.2019

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

MUDr. Jozef Rídzik

Obec Lackovce

28.01.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SLP19/01/206

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/206

9,00 EUR Deväť eur

KOMENSKY, s. r. o.

Obec Lackovce

25.01.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovat

0,00 EUR

KOMENSKY, s. r. o.

Obec Lackovce

16.01.2019

Zmluva o dielo č. 4907.8061048VBA

ZoD č. 4907.8061048VBA

179 471,48 EUR Stosedemdesiatdeväťtisícštyristosedemdesiatjeden eur štyridsaťosem eurocentov

EUROVIA SK, a. s.

Obec Lackovce

08.01.2019

Mandátna zmluva č. 01/2019-ÚP

Mandátna zmluva č. 01/2019-ÚP

180,00 EUR Stoosemdesiat eur

STANIM, s. r. o.

Obec Lackovce

08.01.2019

Zmluva o dielo

01/2019

14 976,00 EUR Štrnásťtisícdeväťstosedemdesiatšesť eur

Ateliér Urbeko s. r. o.

Obec Lackovce

23.11.2018

Kúpna zmluva 5/2018/K

Kúpna zmluva 5/2018/K

425,00 EUR Štyristodvadsaťpäť eur

Obec Lackovce

Ing. Oľga Spieweck, rodená Murgová

15.11.2018

Kúpna zmluva č. 04/2018

Kúpna zmluva č. 04/2018

11 305,00 EUR Jedenásťtisíctristopäť eur

Bc. Vratislav Gajdoš

Obec Lackovce

05.11.2018

Dohoda uzatvorená podľa §10odst. 3, ods. 9 a nasl.zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Neuvedené

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Lackovce

15.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 740/18

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lackovce

11.10.2018

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 823/163/2018/IÚ

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č.

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Lackovce

03.10.2018

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 740/18

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným ve

30 542,74 EUR Tridsaťtisícpäťstoštyridsaťdva eur sedemdesiatštyri eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lackovce

05.09.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

720,00 EUR

Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor

Obec Lackovce

04.09.2018

Zmluva o dielo č. 06/2018

Zmluva o dielo č. 06/2018

29 889,14 EUR Dvadsaťdeväťtisícosemstoosemdesiatdeväť eur štrnásť eurocentov

FERSTAV, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

27.08.2018

Kúpna zmluva č. 02/2018

Kúpna zmluva č. 02/2018

18 070,00 EUR Osemnásťtisícsedemdesiat eur

Kamil Vargha

Obec Lackovce

24.08.2018

Kúpna zmluva č. 03/2018

Kúpna zmluva č. 03/2018

18 070,00 EUR Osemnásťtisícsedemdesiat eur

Gabriela Smetanková, rod. Lukáčová

Obec Lackovce

17.08.2018

Zmluva č. 524/2018/OK

Zmluva č. 524/2018/OK

800,00 EUR Osemsto eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Lackovce

02.07.2018

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

179,58 EUR Stosedemdesiatdeväť eur päťdesiatosem eurocentov

CARPIO - PARK

Obec Lackovce

05.06.2018

Kúpna zmluva č. 01/2018

Kúpna zmluva č. 01/2018

45 578,00 EUR Štyridsaťpäťtisícpäťstosedemdesiatosem eur

MUDr. Pavol Olach a Mgr. Lenka Olachová Burášová, rod. Burášová

Obec Lackovce

05.06.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 900,00 EUR Tritisícdeväťsto eur

Obec Lackovce

Marta Zálehová, rod. Košická a Ivana Lukáčová, rod. Zálehová

18.05.2018

Dodatok č. 3 k ZoD č. 231/02/10/HSV

Dodatok č. 3 k ZoD č. 231/02/10/HSV

56 842,18 EUR Päťdesiatšesťtisícosemstoštyridsaťdva eur osemnásť eurocentov

PEhAES,a.s

Obec Lackovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: