Menu
Obec Lackovce
Lackovce

Hlavný kontrolór obce

 Mgr. Anna Kušnírová

 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha

- obecný úrad, 

- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, 

- právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom    obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa        tohto majetku, 

- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné                výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania      s týmito prostriedkami.


Hlavný kontrolór

- vykonáva kontrolnú činnosť, 

- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,            ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom            v obci obvyklým, 

- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred    jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 

- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom      zasadnutí, 

- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to              do 60   dní po uplynutí kalendárneho roku, 

- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 

- vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, 

- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu svojej kontrolnej činnosti.
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Územný plán obce Lackovce

Územný plán obce Lackovce

VOĽBY A REFERENDÁ

Voľby a referendá

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

začiatok stavby plocha pod tribúnou