Obec Lackovce
Lackovce

Zverejňovanie

 

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Obec Lackovce, Lackovce37, 06601 Lackovce

 

Výzva na predkladanie ponúk

 

podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Lackovce, IČO: 37791699 DIČ: 2021545361

Kontaktná osoba: Ing. Ľuboslava Hofericová - starostka obce Lackovce
Sídlo: Obec Lackovce, Lackovce 37 , Lackovce PSČ: 066 01
Telefón: +421 57 788 53 30 Fax: +421 57 775 03 95

Elektronická pošta - E-mail: obeclackovce@stonline.sk

 

 1. Názov predmetu zákazky: Obecný kamerový systém Lackovce

Opis predmetu zákazky:

Predmet zákazky pozostáva z dodávky a inštalácie kamerového systému v obci Lackovce. Systém bude slúžiť na monitorovanie vybraných lokalít a vonkajších priestorov obce.

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 677,02 Eur bez DPH

 2. Miesto dodania tovaru: Obec Lackovce, Lackovce 37, Lackovce 066 01

 3. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 35125300-2 – Bezpečnostné kamery

 4. Rozsah predmetu zákazky:

Zákazka sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

 1. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 2. Mena: EUR

 3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie

 4. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania tovaru: do 12 mesiacov po podpise Zmluvy o dielo

 5. Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu oprávňujúcim dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti).

 

 

 

 

 

 1. Označenie ponuky: Ponuka musí byť doručená v uzavretom, nepriehľadnom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

 2. názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve

 3. obchodné meno a adresu uchádzača

 4. označenie SÚŤAŽ - neotvárať

 5. označenie heslom zákazky: „VO Lackovce

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk: 21. januára 2016 do 09.00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Lackovce

 

 1. Otváranie obálok s ponukami: 21. januára 2016 o 10.00 od.

Miesto otvárania obálok s ponukami: Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Lackovce

 

 1. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH

 

 1.  

 

 1. Obhliadka miesta uskutočňovania predmetu zákazky: V prípade potreby môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vykonanie obhliadky miesta dodávky a inštalácie tovaru, aby si sám overil a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Miesto, dátum a čas obhliadky určí verejný obstarávateľ. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu záujemcu.

 

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

V prípade, že sa vo výzve nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné v súlade s § 34 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalent.

 

 

Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa :

 

 

 

 

.................................................................................

Ing. Ľuboslava Hofericová – starostka obce Lackovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva zo

dňa: 13. januára 2016 

 

 

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie